امنیت و حفاظت اطلاعات در زمینه IT

دانشجویان گرامی:

ازگذاشتن هرگونه اطلاعات شخصی خصوصا"عکسهای خانوادگی بر روی فلش وگوشی همراه خوداری فرمایید زیرا هرلحظه ممکن است با گم شدن یا سرقت رفتن وسایل شخصی شما این اطلاعات به دست افراد نا اهل بیافتد وسبب سوء استفاده قرار گیرد.