عدم اعتماد بی جا به افراد

ازدانشجویان عزیز نقاضا می شود :برای ایاب وذهاب خود حتی المقدور ازسرویس های دانشگاه استفاده نمایید.

 از سوارشدن به خودروهایی سواری که برای اولین باراست آنهارا می بینیدپرهیز نمایید.

  از سوار شدن به خودروهای غیر تاکسی یا تاکسی های بدون کد شناسایی خودداری فرمایید.

 از تردد تنهایی وبی مورددر کنار خیابان وخارج از پیادرو،خیابان های خلوت ومکانهای ناامن بپرهیزید.

 از قبول خوردنی وآشامیدنی وحتی اشیاء از کسانی که آنهارانمی شناسید به شدت پرهیز نمایید.

 با عنایت به اینکه دشمن برای انجام مقاصد خود ،کم کم وبه مرورزمان وبه نرمی وبا طرح دوستی ودلسوزانه وارد می شود،لذادر موردگرفتن وانتخاب دوست عجله نکرده وحساب شده عمل نمایید.