وظایف حراست

وظایف حراست برای رسیدن به اهداف

1)اطلاع رسانی به موقع از وضعیت سیستم به مراجع ذی صلاح

2)حفاظت اماکن ، تاسیسات و تجهیزات

3)حفاظت از اسناد

4) حفاظت از کارکنان

5)انجام ماموریت های محوله